Trending

วิธีตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ในการเชื่อมต่อ: ทำไมถึงสำคัญและวิธีป้องกัน

ราชกิจจาฯประกาศให้เงินได้ที่ได้รับจากต่างประเทศต้องส่งเสียภาษี โดยหักค่าใช้จ่ายและอัตราภาษีตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและควบคุมการใช้เงินได้อย่างถูกต้อง

Table of Contents

1. เราควรตรวจสอบเอกสารประกอบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงินได้จากต่างประเทศหรือไม่?

ในกรณีที่ได้รับเงินจากต่างประเทศ คุณควรตรวจสอบเอกสารประกอบการแจ้งเตือนที่ส่งถึงคุณ เพื่อดูว่ามีข้อมูลใดที่คุณต้องใช้ในการชำระภาษี เอกสารประกอบการแจ้งเตือนนี้มักจะประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานเช่น หมายเลขผู้เสียภาษี, ชื่อโครงการหรือผู้ให้บริการ, วันที่และจำนวนเงินที่ได้รับ

โดยคุณควรทำการติดต่อผู้ให้บริการหลักของคุณ เช่น ธนาคารหรือผู้โอนเงิน เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระภาษีและหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของการสื่อสารและเอกสารทุกชนิดที่คุณได้รับ

รายการ:

  • ตรวจสอบเอกสารประกอบการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ
  • ติดต่อผู้ให้บริการหลักของคุณ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการสื่อสารและเอกสารที่ได้รับ

2. ใครควรชำระภาษีเมื่อได้รับเงินจากต่างประเทศ?

2. ใครควรชำระภาษีเมื่อได้รับเงินจากต่างประเทศ?

ในปัจจุบัน คุณไม่จำเป็นต้องชำระภาษีโดยตรงให้แก่สำนักงานภาษีเมื่อได้รับเงินจากต่างประเทศ แต่คุณยังต้องรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับเงินจากต่างประเทศในแบบสำนักการชำระภาษีกรอกในแบบแจ้งความประสงค์ขอชำระภาษี

สำหรับบุคคลที่มีเงินได้จากต่างประเทศ ให้ถือว่าคุณใช้สิทธิ์ขอจัดหารียืนยันผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ต้องแสดงสารลดหย่อนที่ได้กระทำไม่ถูกต้อง โดยไม่พิจารณารวมถึงกรณีที่การชำระโดยไม่ต้องนำเอกสารผลิตภัณฑ์หรือบริการข้าวให้ และการแจ้งให้ NBS เป็นผู้ข้อมูล (118k) โดยไม่พิจารณาชื่อ, คุณค่าสถิติหรือสถานที่แบ้นยืดขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเงินได้จากต่างประเทศ

รายการ:

  • ไม่ต้องชำระภาษีโดยตรงให้กับสำนักการของคุณ เมื่อได้รับเงินจากต่างประเทศ
  • หารียืนยันผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ใช้อำนวยความสะดวก
  • ไม่ต้องแจ้งให้ NBS เป็นผู้ข้อมูล โดยไม่พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม

3. เมื่อได้รับเงินจากต่างประเทศแล้ว เราควรดำเนินการอย่างไรต่อไป?

หลังจากที่ได้รับเงินจากต่างประเทศแล้ว คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและชำระภาษีตามที่กำหนด

3.1 จัดการบันทึกข้อมูล

ขั้นแรกในการดำเนินการคือการจัดการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถเช็คสอบและติดตามยอดเงินได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลหรือสู่ผู้ให้บริการผู้ชำนาญการช่วยในกระบวนการนี้

3.2 ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินจากต่างประเทศ เช่น การลงทะเบียนและแจ้งยอดเงินรับค่าแรงของพนักงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสอบถามและปรับปรุงกระบวนการตามความเหมาะสม

4. มีหลักการหรือข้อกำหนดใดที่มีผลกระทบต่อการชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศหรือไม่?

ใช่ มีหลักการและข้อกำหนดสำคัญที่ส่อไปถึงผลกระทบต่อการชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศ

4.1 สถานที่ให้บริการ (Permanent Establishment)

หากคุณมีสถานที่ให้บริการ (Permanent Establishment) ในประเทศต่างประเทศที่ได้รับเงิน คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยกฎหมายและชำระภาษีในประเทศนั้น

4.2 การสอบถามและแจ้งยอดเงินรับค่าแรงของพนักงาน

หากคุณเป็นผู้จ้างงานที่ได้จ่ายค่าแรงให้แก่พนักงานที่ต่างประเทศ คุณต้องสอบถามและแจ้งยอดเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการชำระภาษีสำหรับพนักงานดังกล่าว

5. หากไม่ชำระภาษีในกรณีได้รับเงินจากต่างประเทศ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร?

หากไม่ชำระภาษีในกรณีได้รับเงินจากต่างประเทศ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือการมีผลกระทบทางกฎหมายและการเสียความน่าเชื่อถือในสถาบันการเงินของประเทศ เช่น ถูกปรับโทษหรือถูกลงโทษให้ชำระเพิ่ม และยังอาจสูญเสียความไว้ว้างในการทำธุรกรรมการค้าข้ามชาติ

ผลกระทบกฎหมาย

การไม่ชำระภาษีในกรณีได้รับเงินจากต่างประเทศถือว่าผู้ถูกรับและยังคำนวณและบันทึกรายได้เป็นภาษีได้ตามกฏหมายของประเทศ การละเมิดกฎหมายทางภาษีสามารถทำให้ผู้ถูกรับต้องจ่ายค่าปรับและค่าชดเชยต่อผู้เสียหาย นอกจากนี้ยังอาจถูกลงโทษให้ชำระเพิ่ม หรือถูกบังคับให้ชำระเป็นการเสียความน่าเชื่อถือในสถาบันการเงินของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกรรมการค้าข้ามชาติ

การสูญเสียความไว้ว้างในการทำธุรกรรมการค้าข้ามชาติ

ไม่ต้องบันทึกรับและไม่ได้ชำระภาษีในกรณีได้รับเงินจากต่างประเทศอาจส่งผลให้ผู้ไม่ได้ออกแบบและพัฒนารูปแบบการแจ้งโผยแพย์สำหรับการชำระภาษีในกรณีเงินได้ต่างประเทศ ที่มอบความสะดวกและลดความซับซ้อนของกระบวนการการชำระภาษีต่อไป ทำให้ผู้ถูกรับสูญเสียความไว้ว้างในการทำธุรกรรมการค้าข้ามชาติและยังส่งผลกับการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

6. คุณสมบัติของการแจ้งโผยแพย์ถูกร้อยต่ำแล้ว เมื่อมีการชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศไหม?

6. คุณสมบัติของการแจ้งโผยแพย์ถูกร้อยต่ำแล้ว เมื่อมีการชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศไหม?

โดยปกติ หลักสำคัญของการแจ้งโผยแพย์ในกรณีชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศคือ:1) ชื่อผู้ถือโบด (beneficial owner) และ 2) รายการเงินได้ แต่หากมีคุณสมบัติที่ถูกร้อยต่ำแล้ว เช่นกันยังจำเป็นต้องมีการแจ้งโผยแพย์

คุณสมบัติที่ถูกร้อยต่ำแล้วในการชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศ

  • 1) การหลักเองของผู้ถือโบด (beneficial ownership): เป็นการบ่งชี้ว่าผู้รับเงินจากต่างประเทศเป็นเจ้าของโบดหรือไม่ โดยผู้ถือโบดคือบุคคลที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์หรือสารวัตรของเงินได้
  • 2) การทำธุรกรรมพื้นฐาน (commercial transaction): เป็นการให้ผู้ถือโบดได้รับเงินได้อันชัดแจ้งในกรณีที่มีการสร้างความเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอกับผู้จ่ายเงินได้
  • 3) การแสดงให้เห็นว่าผู้ถือโบดมีโครงสร้างองค์กร (organizational structure): เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ถือโบดเป็นธุรกิจที่ซับซ้อนและไม่ใช่ตัวบุคคลส่วนตัวที่รับเงินจากต่างประเทศ

การแจ้งโผยแพย์ในกรณีชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศ

ในกรณีที่คุณสมบัติของการแจ้งโผยแพย์ถูกร้อยต่ำแล้ว การแจ้งโผยแพย์ยังคงไม่ถือว่าไม่จำเป็น เนื่องจากการแจ้งโผยแพย์ให้กับหน่วยภาษีของประเทศที่รับได้อาจช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการสอบถามและควบคุมภายในของหน่วยภาษี และยังเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินของประเทศต่างประเทศจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบการชำระภาษี

7. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงินได้จากต่างประเทศควรอยู่ในรูปแบบใด?

7.1 การแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงินได้จากต่างประเทศสามารถทำได้โดยใช้รูปแบบของการส่งข้อความหรือโทรศัพท์มายังบุคคลที่มีสิทธิ์ในการรับเงินได้นั้น ๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลและแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งถอนเคลียร์หลักประกันสำหรับการชำระภาษี หากมีการกระทำไม่ถูกต้องหรือกรณีฉุกเฉิน ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือข้อความได้ตลอดเวลา

7.2 การแจ้งเตือนผ่านอีเมล

การแจ้งเตือนผ่านช่องทางอีเมลก็เป็นวิธีหนึ่งที่สะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมลคุณสามารถแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีได้ เช่น การส่งหลักฐานที่จำเป็นให้ยืนยัน หรือแจ้งถอบคืนค้างชำระโดยใช้อีเมล

พิจารณาตัวอย่างกรณี:

ตัวอย่าง: การแจ้งถอบคืบค้างชำระ

เรียน บริษัท ABC Co., Ltd.

ทาง NBS ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าตามการตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีของบริษัท ABC Co., Ltd. เรื่องการถอบคืบค้างชำระปี 2563 พบว่ายังคงมีเงินประจำเดือนที่ท่านยังไม่ได้ชำระภาษีให้คืนสู่ NBS

กรุณาตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการชำระภาษีโดยกลับมาผ่านสำนักข้อมูลสถิติ หากไม่มีการชำระภาษีหรือไม่มีการกระทำใด ๆ ตลอดจนหากพบข้อผิดพลาดใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลการสื่อสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ NBS เพื่อความแจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งไว้ในระบบ

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

นับถือ,

NBS

8. เงินได้จากต่างประเทศที่ได้รับค้างชำระภาษีมานานถ้าไม่ชำระ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นจะผลกระทบอย่างไร?

8.1 การปรับเพิ่มเป้าหมายเงินต้น

เมื่อไม่มีการชำระภาษีให้คืนตามกำหนด สถาบันการเงินหรือแหล่งที่มาของเงินจะแสดงความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นโดยการปรับขึ้นจำนวนที่ต้องชำระในช่วงสัญญา การปรับค่าตัวประกันหลักให้แก่ผู้ถือใช้ เพื่อจัดการความไม่แน่นอนและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่าง: การปรับเพิ่มเป้าหมายเงินต้น

ท่าน XX,

ตามบันทึกรายได้อ็อบ XX/XX/XXXX เรียบร้อยแล้ว NBS ได้อีกครั้งที่จัดสินใจว่าถ้ามีการผิดปกติหรือไม่มีการชำระภาษีที่กำหนดเป็นระยะเวลาต่อไป จะตัดสัญญาไม่ให้บริการโดยอัตโนมัติ

ฉะนั้น กรุณาทำการชำระภาษีที่ค้างอยู่ให้คืนสู่ NBS เพื่อเพียงพอต่อเงื่อนไขและปรับบันทึกข้อมูลใหม่ แต่หากไม่กรุณาดำเนินการกรุณาติดต่อสำนักข้อมูลสถิติ (NBS) เพื่อถ่ายทอดข้อเสนอที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

นับถือ,

NBS

8.2 การลบชื่อผู้ถือหุ้นในระบบ

หากไม่ได้มีการชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศที่ได้รับค้างชำระภาษีมานาน องค์กรสามารถดำเนินการลบชื่อผู้ถือหุ้นในระบบของตัวเองได้ ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ในระบบได้อีกต่อไป

9. การพัฒนารูปแบบการแจ้งโผยแพย์ใหม่ เพื่อลดความซับซ้อนของการชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศสามารถทำได้อย่างไร?

9. การพัฒนารูปแบบการแจ้งโผยแพย์ใหม่ เพื่อลดความซับซ้อนของการชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศสามารถทำได้อย่างไร?

9.1 การใช้แพลตฟอร์มที่กระชับและใช้ง่าย

เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการชำระภาษีจากเงินได้ต่างประเทศ ผู้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (NBS) สามารถพัฒนารูปแบบการแจ้งโผยแพย์ใหม่โดยใช้อินเทอร์เฟซที่กระชับและใช้งานง่าย ผู้ถือหุ้นสามารถใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อส่งข้อมูลการชำระภาษีได้อย่างสะดวกสบาย และรับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการชำระภาษีโดยไม่เป็นกันเอง

9.2 การให้คำแนะนำที่ชัดเจน

เมื่อพัฒนารูปแบบการแจ้งโผยแพย์ใหม่ ควรให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกระทำการตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ปรับปรุงกระบวนการชำระภาษีให้ไม่ซับซ้อนโดยจัดทำคู่มือการใช้แพลตฟอร์มที่มีขั้นตอนการใช้งานเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน

10. ผลกระทบการชำระภาษีโดยไม่ต้องส่งเอกสารให้กับสำนักข้อมูลสถิติ (NBS) คืออะไร?

ผลกระทบการชำระภาษีโดยไม่ต้องส่งเอกสารให้กับ NBS หมายถึงผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีไปยัง NBS เพื่อทำการยืนยันข้อมูลและการกระทำต่าง ๆ เรื่องการชำระภาษี

10.1 บันทึกรายได้

ผู้ถือหุ้นใช้อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์ม NBS เพื่อบันทึกรายได้จากการขายหุ้นและให้ความสัมพันธ์กับเงินได้ต่างประเทศที่ต้องชำระภาษี ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาหลักฐานการขายหุ้นให้ NBS เพื่อทำการยืนยัน

10.2 แบบฟอร์มชำระภาษีออนไลน์

NBS มีแบบฟอร์มชำระภาษีออนไลน์ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลและส่งให้ NBS ผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อทำการยืนยันการชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม

ราชกิจจาฯประกาศว่าเงินได้ที่ได้รับจากต่างประเทศต้องมีการชำระภาษี เพื่อให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ ผู้ถือหุ้นต่างชาติควรปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเงินไปยังกรมสรรพากรโดยถูกต้อง
https://www.youtube.com/watch?v=kq0-6jD-9JA&pp=ygWPAeC4o-C4suC4iuC4geC4tOC4iOC4iOC4suC4r-C4m-C4o-C4sOC4geC4suC4qCDguYDguIfguLTguJnguYTguJTguYnguIjguLLguIHguJXguYjguLLguIfguJvguKPguLDguYDguJfguKgg4LiV4LmJ4Lit4LiH4LmA4Liq4Li14Lii4Lig4Liy4Lip4Li1

Back to top button